torsdag 1. februar 2024

Pensjonssystemet i Norge

Pensjonssystemet i Norge består av flere deler:

→ Folketrygd

→ Tjenestepensjon

→ Individuelle pensjonsordningerEn persons pensjonsinntekt kan komme fra en eller flere av disse kildene.


Folketrygd

Alderspensjon fra folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Ordningen sikrer alle en minste pensjonsinntekt. I tillegg sikres de yrkesaktive en pensjon som står i forhold til inntekten.


Tjenestepensjon

Dette er pensjonsordninger som er etablert for dem som deltar i yrkeslivet. For ansatte i privat sektor er innskuddspensjon det mest vanlige. Her sier loven at arbeidsgiver skal spare minst to og maks sju prosent opp til 12 G. G er grunnbeløpet i folketrygden som tilsvarer 118.620 fra 1. mai 2023. Arbeidsgiver kan spare en tilleggssats på inntil 18,1 prosent for lønn du har mellom 7,1 og 12 G.


Jobber du i offentlig sektor er det andre regler som gjelder. Fra 2020 ble det her innført nye regler for dem født i 1963 eller senere, der alderspensjonen tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av lønnen i inntektsintervallet 0–12 G. Det er en tilleggssats på 18,1 prosent for lønn du har mellom 7,1 og 12 G.


Alle ansatte som har fylt 13 år skal være med i pensjonsordningen, som er nytt fra 2022.


Individuelle pensjonsordninger

Dette er pensjonsordninger som den enkelte selv har etablert, eller som er utgått fra en tjenestepensjonsordning som vedkommende var medlem i.


Kilder: Finansportalen.no og norskpensjon.no.