fredag 2. februar 2024

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er forskjellige regler for AFP i offentlig og privat sektor.


AFP i offentlig sektor

Er du født før 1963, kan du ta ut offentlig AFP når du er mellom 62 og 67 år, men ikke samtidig med alderspensjon fra folketrygden.

Du kan ikke motta alderspensjon, uføretrygd, gjenlevendepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden samtidig som du får AFP.

Du kan heller ikke motta AFP fra offentlig sektor hvis du mottar eller har mottatt AFP fra privat sektor.

Er du født i 1963 eller senere kan du ta ut en livsvarig AFP fra 62 år dersom du oppfyller vilkårene for uttak, men reglene for livsvarig AFP er ikke endelig vedtatt.


AFP i privat sektor

Kan tas ut fra du er 62 år

Et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon.

AFP fra privat sektor gir deg muligheten til å kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene dine reduseres.

AFP må tas ut 100 prosent.


Størrelsen på AFP-en din avhenger av lønnen din fra du først begynte å tjene opp pensjon til fylte 61 år.


Tvetenstrand i Storebrand forteller at dagens AFP-ordning sannsynligvis vil endres i fremtiden, men foreløpig er det disse reglene som gjelder.


– Både LO og NHO ønsker en ny modell. De har utredet en ny ordning hvor flere vil kvalifisere for å få AFP. Utfordringen er å bli enig om AFP-pensjonene skal bli lavere når flere får, eller om bedriftene må betale mer for å beholde dagens nivå, sier hun.


Kilde: norskpensjon.no og afp.no